31 октомври 2007

Википедија на латински

Википедија на латински е прекрасен пример за користење на јазикот кој лежи во основата на денешната европска цивилизација, и се користел како средство за комуницирање меѓу клерот, а и научниците илјада години по пропаста на Римското царство, чии граѓани биле и дел од предците на денешните жители на Македонија.

За читање на текстовите не ви треба диплома од класични студии, голем дел од нив се изненадувачки разбирливи. Дополнително е интересно што на пример, личните именки се или оригиналните, како Скупи во написот за Скопје, или латинизирани, како имињата на луѓе од современието.

Жална вест и поттик за поголемо ангажирање „во нашиот двор“ е фактот дека википедијата на латински, кој се смета за мртов јазик без родени говорители, има поголем број написи (16.268) од онаа на македонски (12.728), со повеќе од 2 милиони живи говорители.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: медиавики
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: латински
Адреса: la.wikipedia.org
Датум на пишување: 31.10.2007

Нема коментари: