20 март 2008

Македонски правни ресурси на веб

www.pravo.org.mk претставува Правен ресурсен центар каде можат да се најдат нашите закони кои се во сила, како и оние кои повеќе не се, а се донесени од страна на Собранието на Р. Македонија. Тука се вклучени и нивните измени и дополнувања кои се во сила, потоа компаративните анализи за закони кои треба да се најдат на дневен ред на собраниските седници, како и судската пракса на Врховниот суд на Р. Македонија.

За секоја категорија на ресурси, постои посебен пребарувач и совети за пребарување, така што граѓаните без особени потешкотии можат да дојдат до бараната содржина. Тие исто така можат да оставаат коментари, предлози, иницијативи и размислувања кои потоа редовно им се доставуваат на пратениците, со цел подобрување на законодавството и одлуките донесени од страна на Собранието.

Единствена забелешка која ја имаме за овој веб-сајт е лошата навигација. Имено, секој посетител кој за првпат ќе ја отвори почетната страница од овој веб-сајт, ќе добие впечаток дека е неопходна негова регистрација за да може да се служи со содржините. За да се избегне оваа нелогичност, ве советуваме да се насочите најпрво кон адресата за контакт, со што станува активно копчето за отворање на домашната страница. Потоа, навигирањето низ содржините повеќе не претставува проблем. Или доколку ви е поедноставно, испишете ја следнава веб адреса во вашиот прелистувач: www.pravo.org.mk/main.asp.

Овој веб-сајт претставува одлична алатка која можат да ја користат сите граѓани и граѓански организации како извор на информации, но и заради нивно поактивно вклучување во процесите на донесување одлуки.

За натамошниот развој на веб-сајтот и прибирањето на пристигнатите коментари и предлози ќе се грижи тим на граѓанската асоцијација МОСТ.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен
Навигација: лоша
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: има
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: македонски
Адреса: www.pravo.org.mk

Нема коментари: