21 април 2009

Вашите фајлови како веб-страници

За јавно споделување на содржини кои произлегуваат од нашите знаења и креативност, може да се служиме со бесплатни сервиси од различен тип. Практично, за споделување на поединечни фајлови, во различни периоди, за различна целна група и независно еден од друг, можете да се служите со file2.ws. Тоа е веб-сајт што овозможува онлајн поставување на фајлови од страна на корисниците, во замена за уникатни адреси кои овозможуваат пристап до нив. Секое УРЛ се однесува на конкретен фајл, па така со испраќање на информација за неговата локација, можеме да овозможиме пристап за поголемо публика одеднаш.

Сајтот служи за краткотрајно поставување на документи онлајн, а нивната трајност зависи од популарноста која ќе ја постигнат. Колку помалку е пристапуван еден фајл, толку повеќе е можно побрзо да биде отстранет од сервисот.

Корисниците на сервисот не смеат да поставуваат туѓи, заштитени електронски дела, но политика за приватност која детално ги објаснува овие и други чувствителни прашања недостасува. Во случаи на злоупотреба на сопственост или губење на потребата одреден личен документ да биде достапен онлајн, постои можност за пријавување на страницата, после што ќе бидат преземени соодветни мерки.

За користење на сервисот, нема потреба од корисничка регистрација. Максималната големина која фајлот може да ја зафати изнесува 15МБ, а поддржани се разни графички, и аудио формати, канцелариски и веб документи итн.

Дополнување: од страна на корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: текстуален
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 9/10
Политика за приватност: нема
Јазик: англиски
Адреса: file2.ws

Нема коментари: